Автор:

головний редактор блогу Фінансової Академії Актив, креатор email-розсилок

Види бюджітів

Види, типи та формати бюджетів на підприємстві

2022-07-18
4139

За допомогою бюджетів керівництво компанії може контролювати витрати ресурсів і, тим самим, збільшувати рентабельність бізнесу. А також прогнозувати витрати та доходи, розраховувати інвестиції та планувати діяльність компанії на рік. Під кожне з цих бізнес-завдань існує свій набір бюджетів. У статті розберемо основні види, типи та формати бюджетів, які показники вони розкривають, для яких цілей служать та як співвідносяться один з одним.

  • Які види бюджетів бувають
  • Як пов'язані 3 основні види бюджету
  • З чого складаються різні типи бюджетів
  • Що таке формати бюджетів (на прикладі Excel)

Які види бюджетів бувають

Будь-яке велике підприємство чи приватна фірма прогнозує свою діяльність та фінансові потоки. Використовують при цьому спеціальні таблиці — бюджети, в яких підсумовують доходи, витрати та інші показники діяльності на плановий період. За допомогою бюджетів легко оцінити, скільки ресурсів потрібно залучити для досягнення бажаних доходів або визначити, що потрібно змінити в процесах для збільшення прибутку.

Існують різні види бюджетів: фіксовані та гнучкі, оперативні та перспективні, функціональні та комплексні. Але серед усіх класифікацій найбільш вдалою вважається та, в якій виділяють 3 основні види бюджетів:

  • фінансові;

  • операційні;

  • інвестиційні.

Фінансові бюджети відображають планові фінансові потоки та результати діяльності компанії. Сюди входять бюджет руху грошових коштів (БРГК), план капітальних витрат та прогнозний баланс. Такі бюджети допомагають забезпечувати платоспроможність компанії, не допускати дефіциту коштів та приймати стратегічні рішення, тому його часто презентують інвесторам.  

Операційні бюджети включають цільові витрати та доходи, пов'язані з поточною діяльністю підрозділів компанії. Наприклад, є бюджет продажів та бюджет виробництва, прогноз трудових витрат та бюджет собівартості продукції. Чим більша компанія, тим більше у неї буде таких бюджетів.

Інвестиційні бюджети часом відносять до фінансових, але найчастіше виділяють як окремий вид бюджетів, в яких враховують заплановані інвестиції у розвиток бізнесу. Наприклад, бюджет вкладень в запуск нової продукції, бюджет придбання обладнання або створення філії.

Всі ці бюджети пов'язані між собою та разом утворюють генеральний, зведений бюджет компанії. Він охоплює всі цільові показники діяльності та визначає загальний план роботи компанії на бюджетний період. Зазвичай, це один календарний рік. Як виглядає структура загального бюджету, розбирали у статті «Бюджетування на підприємстві: що включає і як організувати».  

Як пов'язані 3 основні види бюджету

Попри те, що фінансові бюджети вважаються основними, вони формуються на базі даних з операційних бюджетів — кошторисів витрат та доходів. Бюджети інвестиційних проєктів можуть додати до генерального плану на будь-якій стадії його розробки.

Фінансове планування починається з операційних бюджетів: планованих витрат і доходів підрозділів компанії

В операційних бюджетах відображаються операції та витрати по кожній функціональній області. Спочатку оцінюється обсяг продажу, споживчий попит та ціни на сировину — те, що визначає бюджет виробництва. Потім будуються прогнози щодо доходів від продажів, і витрат — з виробництва, оплати праці та комерційної діяльності.

На основі цих даних складають фінансові бюджети: прогноз прибутків та збитків, бюджет потоку грошових коштів та балансовий бюджет. Насамкінець готують бюджет інвестицій підприємства.

Щодо довгострокових інвестицій — їх можуть внести до зведеного бюджету на будь-якій стадії розробки. Але якщо вкладення в бізнес передбачаються у плановому періоді, їх враховують ще до складання бюджету грошових коштів. Оскільки інвестиції відображають як відтік коштів в окремому рядку БРГК.

З чого складаються різні типи бюджетів

Кожен з трьох основних бюджетів містить у собі різні підвиди кошторисів і планів. До операційних відносять бюджети продажів, виробництва та закупівель. До інвестиційних — бюджет портфельних інвестицій або бюджет науково-дослідних робіт.

Як складають різні типи бюджетів та які завдання вони вирішують, розглянуто в таблиці.

Тип бюджету

Призначення

Структура (формула)

Операційні бюджети

Бюджет продажів

Визначає, скільки продукції необхідно зробити з урахуванням споживчого попиту.

Будують бюджет на основі прогнозу обсягів реалізації та постачання товарів. Сюди входять дані про плановані продажі з кожної позиції в натуральних одиницях та цінах.

Бюджет виробництва

Допомагає спрогнозувати обсяги виробництва продукції, надання послуг та виконання робіт.

Будується з урахуванням бюджету продажів.

 

Обсяг виробництва = Обсяг продажів – Залишок продукції на початок періоду + Залишок продукції наприкінці періоду.

Бюджет прямих матеріальних витрат

Визначає потреби підприємства у сировині, матеріалах та комплектуючих для виготовлення продукції.

Розраховують бюджет, виходячи з плану виробництва та нормативів споживання сировини чи матеріалів на одиницю вироби.

Бюджет закупівель

Допомагає ретельно планувати оптимальний рівень запасів сировини та матеріалів.

Обсяг закупівлі матеріалу = Виробнича потреба у матеріалі – Залишок матеріалу на початок періоду + Залишок матеріалу на кінець періоду.

Бюджет прямих витрат на оплату праці 

Допомагає спланувати витрати на залучення працівників, які зайняті у виробництві.

Складається на підставі розрахунків обсягів виробництва, даних про нормативні витрати на виготовлення одиниці продукції, тарифних розрядів та норм оплати праці.

Бюджет загальновиробничих витрат

Відображає витрати, пов'язані з обслуговуванням основного виробництва, виконанням робіт чи послуг.

Включает затраты на оплату труда, расходы на вспомогательное сырье и материалы, на ремонт и амортизацию оборудования, сертификацию и пр. 

 

Включає витрати на оплату праці, витрати на допоміжну сировину та матеріали, на ремонт та амортизацію обладнання, сертифікацію та ін.

Розрахунки можуть пов’язувати з обсягом виробництва.

Бюджет комерційних витрат

Допомагає планувати суми витрат підприємства, пов'язані з роботою збутового підрозділу.

Включає змінні комерційні витрати, що залежать від обсягу продажів (на пакування, доставку) та постійні витрати без прив'язки до обсягу (витрати на рекламу, відрядження, амортизація будівлі складу тощо).

Бюджет управлінських витрат

Відображає постійні загальногосподарські витрати підприємства.

Включає заплановані показники адміністративних та загальногосподарських накладних витрат (утримання персоналу, оренда).

Фінансові бюджети

Бюджет доходів та витрат (БДВ)

Показує структуру собівартості продукції, співвідношення витрат та результатів діяльності за певний період. По БДВ можна робити висновки щодо рентабельності виробництва, можливості вчасно повернути кредит, розрахувати точку беззбитковості бізнесу.


 

У бюджеті враховують: планові продажі основних засобів та нематеріальних активів, очікувані платежі з оренди, надходження за позиковими коштами, податкові платежі тощо.

Бюджет руху грошових коштів (БРГК)  

Дуже тісно пов'язаний із БДВ. Показує, скільки грошей прийде в компанію з запланованого рівня доходу та системи розрахунків із контрагентами. Та скільки піде грошей згідно із запланованими витратами.

Спрощений спосіб складання бюджету — враховують грошові потоки лише від операційної діяльності.

У розширеному — враховують потік з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Балансовий бюджет

 

Показує планові розміри активів, зобов'язань та власного капіталу. Допомагає виявити помилки в розрахунках попередніх бюджетів.

Найчастіше дублює форму бухгалтерського балансу.

Інвестиційні бюджети

Бюджет капітальних вкладень в основні засоби та нематеріальні активи

Допомагає розрахувати такі показники інвестиційного аналізу, як термін окупності, чисту поточну вартість, внутрішню норму рентабельності.

Включає інформацію про заплановані грошові вкладення в придбання активів та передбачувану віддачу від них (у вигляді зростання обсягів виробництва та продажів).

Плюс враховують поточні витрати на активи: щомісячна амортизація, встановлення, обслуговування та ремонт.

Бюджет портфельних інвестицій

Цей бюджет використовують компанії, які вкладаються у цінні папери інших підприємств. 

Враховує доходи від фінансових вкладень у боргові та часткові цінні папери (у вигляді відсотків та дивідендів), а також пов'язані з цим грошові відтоки.

Кожна організація формує свій набір бюджетів відповідно до поставлених цілей бюджетування. Які типи та види бюджетів в нього увійдуть, залежить від фінансової структури та розміру організації, виду та сфери її діяльності, від обсягу виторгу та витрат. А також від того, яким чином побудований процес бюджетування в компанії та за яким методом воно ведеться (докладніше про це можна почитати у статті «Методи бюджетування: еволюція в управлінні фінансами»). 

Що таке формати бюджетів (на прикладі Excel)

Вибір форматів бюджетів — одне із перших питань при постановці бюджетування в компанії. Оскільки за допомогою формату бюджетів можна визначити систему цільових показників і нормативів, та навіть контролювати хід їх виконання.

Формат бюджету — це набір статей у бюджеті, ступінь їх деталізації та розподілу за групами. На відміну від форм податкової та бухгалтерської звітності, у бюджетуванні немає стандартних форматів, оскільки це інструменти суто управлінського обліку.  

Формати бюджетів можуть бути у вигляді кошторисів, де відображені лише доходи або лише витрати, або у вигляді прогнозів, в яких доходи та витрати збалансовані. До того ж показники у бюджеті можуть бути виражені не лише в грошовій формі, але й у кількісних та трудових одиницях виміру. Все залежить від виду бюджету та його завдань.

Кожна організація може вибрати свій формат бюджетів, головне, щоб в них було достатньо інформації для ухвалення оперативних та управлінських рішень. А також мають бути дотримані кілька вимог.

  • Сумісність бюджетних форматів з бухгалтерською звітністю, що діє на підприємстві.  

Формати бюджетів мають бути наближені за формою і структурою до форм бухгалтерської звітності, встановлених національними стандартами або МСФЗ. Це дозволяє не лише своєчасно отримувати інформацію для розробки бюджетів, а й складати звіти про їхнє виконання.

Наприклад, бюджет доходів і витрат складається аналогічно звіту про фінансовий стан або звіту про прибутки та збитки (P&L), а прогнозний баланс — бухгалтерському балансу. Як скласти формат бюджету доходів та видатків та інші бюджети підприємства у форматі Excel — можна подивитись у наочному прикладі

А ось як створювати та заповнювати бюджетні форми у цій програмі, дізнайтесь із запису безкоштовного вебінару «Бюджетні форми для ЦФВ: задаємо правила заповнення інструментами та формулами програми Excel».

  • У бюджетних форматах мають бути лише найважливіші види витрат.  

Це допоможе керівникам підприємства знайти можливі шляхи економії ресурсів і, тим самим, підвищити його рентабельність. Наприклад, якщо на якийсь ресурс припадає 50% собівартості продукції, його економія хоча б на 5% вже суттєво вплине на прибутковість виробництва.

Першим зазвичай створюють формат бюджету доходів та витрат (БДВ) — класифікують у ньому видатки. Це важливо, оскільки на його основі формують інші бюджети та порядок їхньої подальшої консолідації до зведеного бюджету.  

Якщо кілька підрозділів (ЦФВ) одночасно претендують на ресурси компанії, важливо, щоб вони готували свої бюджети у єдиному форматі. Так бюджети не суперечитимуть один одному, а керівництво компанії зможе надалі аналізувати доходи і витрати підрозділів, щоб ефективно розподіляти між ними ресурси.

Навчіться складати бюджети в різних форматах та управляти з їхньою допомогою ресурсами організації на тренінгу «Практика бюджетування в компанії: від складання до контролю за виконанням».

Рекомендуємо пройти:

Тест СIМА Р1

Тест СIМА Р1