Автор:

Тьютор Фінансової Академії Актив. Спеціаліст-практик рівня CIMA з управління ефективністю бізнесу. Дипломований спеціаліст із фінансового менеджменту рівня IPFM. Професійний бухгалтер.


Головний редактор блогу Фінансової Академії Актив, Finassessment та Finrabota, креатор email-розсилок

Фінансова кар єра за кордоном

Показники фінансового аналізу: що дають, як порахувати, де застосовуються

2023-02-12
806

Показники фінансового аналізу підприємства дозволяють визначити його поточний стан, можливості та проблеми. Цю цінну інформацію використовують як для ухвалення поточних управлінських рішень, та і для розробки стратегії. В отриманні такої інформації зацікавлені інвестори, акціонери, власники бізнесу. Тому кожна компанія потребує спеціаліста, який на підставі даних зі звітів зможе формувати адекватні висновки про результати діяльності та складати обґрунтовані прогнози.

У цій статті ми спробуємо розглянути коефіцієнти кожної з основних груп і навчимося правильно трактувати їхній зміст.

Що дає аналіз фінансових показників підприємства 

Аналіз фінансових показників — це один із методів оцінки стану підприємства та його можливостей у майбутньому. Він виступає основою стратегічного планування, допомагає управлінцям виявити ресурси та напрями подальшого розвитку підприємства, а також знайти його сильні та слабкі сторони. 

Аналіз фінансових коефіцієнтів проводять з метою виявлення оптимальних шляхів досягнення цілей підприємства, таких як підвищення ділової активності — оборотності активів, забезпечення ліквідності та фінансової стійкості, збільшення прибутковості підприємства. Аналітик повинен розбиратись в різноманітті цифр із бухгалтерської та управлінської звітності, щоб бути здатним визначити ефективність поточної діяльності підприємства та розробити рекомендації щодо її збільшення.

анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия

Слід зазначити, що у фінансовому аналізі головне не розрахунок показників, хоч фінансовий аналітик і має вміти розраховувати, а правильне тлумачення отриманих результатів. Від цього залежить ефективність ухвалених рішень в управлінні компанією.

Основні групи показників фінансового аналізу 

У фінансовому аналізі використовують понад 200 коефіцієнтів. Усі вони характеризують 4 основні сторони діяльності компанії: 

 • ліквідність;

 • оборотність активів; 

 • рентабельність; 

 • ринкова вартість.

Для кожної з цих груп показників розраховують свої коефіцієнти. Вони можуть відрізнятись залежно від завдань аналізу та користувачів, для яких призначена ця інформація.

система показателей финансового анализа

Розглянемо докладніше будь-яку із груп коефіцієнтів.

Показники ліквідності 

Здатність компанії виплачувати свої зобов'язання за допомогою поточних активів — одна з умов фінансової стабільності. Адекватно оцінити її дозволяють коефіцієнти ліквідності.

причины анализа финансовых показателей

Показники розраховують виходячи з бухгалтерського балансу (Форми №1). Чим вони більше, тим вища платоспроможність підприємства. 

Показники оборотності коштів 

Коефіцієнти оборотності дозволяють оцінити ефективність управління активами та капіталом підприємства. Основою їхнього розрахунку виступає виручка від продажу продукції чи послуг, її відношення до середньорічного розміру активів, дебіторської та кредиторської заборгованості. Для проведення аналізу необхідно: 

 • зібрати дані протягом останніх 3-5 років; 

 • встановити позитивну чи негативну динаміку; 

 • порівняти результати з конкурентами у галузі. 

Додатково розраховують період оборотності активів за формулою: 

Період оборотності = Звітний період/ Коефіцієнт оборотності активів 

Чим менше значення, тим вище інтенсивність використання активів компанії. У сферах гуртової та роздрібної торгівлі період оборотності активів, як правило, менший, ніж у промисловості чи будівництві. Показники оборотності найбільшу цінність становлять для внутрішніх користувачів інформації — для менеджменту підприємства. Зростання оборотності свідчить про зростання ефективності використання активів.

Коефіцієнти рентабельності 

Коефіцієнти рентабельності відображають ступінь прибутковості діяльності підприємства. Їх розраховують як відношення прибутку до величини показника, рентабельність якого знаходимо. Показники для розрахунку коефіцієнтів рентабельності беруть з управлінської або дані з бухгалтерської звітності (Балансу та Звіту про фінансові результати). Чим вище значення, тим ефективніше задіяні ресурси підприємства, які аналізують. 

У показниках рентабельності зацікавлені як внутрішні користувачі фінансової інформації — менеджери підприємства, так і зовнішні — власники, інвестори. Показники рентабельності відіграють важливу роль у розробці інвестиційної, фінансової та маркетингової стратегій компанії.

Ринкові показники 

Аналіз ринкової активності дозволяє зробити висновок щодо того, як ринок оцінює ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, раціональність його дивідендної політики та, найголовніше, його привабливість для акціонерів чи інвесторів. 

Важливим показником, що враховується під час аналізу ринкових коефіцієнтів підприємства, є вартість акцій. Якщо вона збільшується, то ринок оцінює, що інвестиції використовують раціонально, а ефективність діяльності зростає. 

Дивідендний дохід — ще один важливий показник, що характеризує відсоток повернення коштів акціонерам на вкладений в акції капітал. Чим вище значення, тим вигідніше для акціонера подальші інвестиції у діяльність підприємства. 

Потенційних інвесторів зазвичай цікавить коефіцієнт котирування акцій. Його розраховують як відношення ринкової до балансової вартості акції. Якщо значення більше одиниці, компанію вважають інвестиційно привабливою. 

Важливим доповненням до аналізу ринкових коефіцієнтів є показник вартості компанії. Тому важливо, щоб фінансовий аналітик, окрім іншого, знав методи оцінки вартості бізнесу.

4 важливі аспекти аналізу фінансових показників 

Щоб провести адекватний аналіз фінансових показників підприємства, необхідно: 

 • Мати повний опис фінансової діяльності компанії за аналізований період — звіт про фінансові результати, рух грошових коштів, балансовий звіт тощо. 

 • Зіставити коефіцієнти за різні періоди, а також порівняти із середньостатистичними значеннями в галузі, результатами підприємств-конкурентів.

 • Порівнюючи отримані значення з рекомендованими, враховувати специфіку господарської діяльності підприємства. Наприклад, для торгівлі та промисловості межі норми відрізняються в декілька разів. 

 • Проводити аналіз показників у комплексі. Наприклад, коефіцієнт ліквідності сам по собі не надто інформативний. Щоб отримати об'єктивну картину, необхідно проаналізувати показники різних груп — оборотність, фінансову стійкість, рентабельність.

Аналіз фінансових показників — ефективний інструмент в руках аналітика 

Розрахувавши фінансові показники, можна дізнатись про поточний стан справ на підприємстві та оцінити його перспективи. Грамотний аналіз дозволить правильно вибудувати стратегію розвитку, покращити концепції управління активами та залученими коштами компанії. Основним джерелом інформації при цьому виступає звітність організації, моніторинг якої бажано проводити частіше.


Бажаєте опанувати сучасні інструменти фінансового аналізу для прийняття вдалих управлінських рішень? Пройдіть тренінг «Фінансовий аналіз: сучасні інструменти та ефективні управлінські рішення», щоб отримати практичні навички роботи з даними фінансових звітів. Зареєструйтесь та перегляньте фрагмент тренінгу безкоштовно!
Чи маєте ви навички фінансового аналізу?

Рекомендуємо пройти:

Тест по бюджетированию

Тест по бюджетированию